جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  

 راهنمای تلفظ ترکی

 

١- هرگاه حرف ب ساکن قبل از ر بیاید جای آنها عوض می شود:
 

مثال:  کبریت  <-- کربیت             تبریز <-- تربیز

 

٢- حرف گ در اول کلمه ق و در سایر موقعیتها ج ادا میشود:

 مثال:   گازوئیل <-- قازوئیل               تگرگ <--  تجرج                کامپیوتر <-- قامپیوتیر

 

٣ - گاه حرف ه در آخر کلمه به ی، و در برخی انواع گویش به صدای  او تبدیل میشود:

 مثال:

گوجه فرنگی <-- قوجی فرنجی   (یا همان گیرمیزی بادمجان)

ماهی تابه <-- مایتابا

 

٤ - صدای ق به صدای گ و حرف گ در اول کلمه با صدای ق ادا می شود. در برخی موارد ق حذف میشود:

 مثال:

قند <-- گند

گلابی <-- قلابی

آقای رئیس <-- آی رئیس

 

٥ - گاه حرف ی بعد از حرف با صدای کسره با صدای و تلفظ میشود:

 مدیر<-- مدور

 

٦ - بعد از حروفی که در کلمه با صدای کسره ادا میشوند یک ی اضافه میشود:

مثال:

 مثال <-- میثال

ابتدا <--  ایبتیدا

چراغ <-- چیراگ

 

٧ - حرف ک هیچگاه با صدای ک ادا نشده و بسته به موقعیت حرف در کلمه، موقعیت کلمه در جمله، نوع وضع عصبی گوینده، محل تولد گوینده، وضع آب و هوا و ... با صداهای ش، خ، چ، ق ادا شده و گاه اصلا ادا نمی شود:

 مثال:  من به تک تک سوالات شما پاسخ خواهم داد <-- من بی تشتچ سوالات شما پاسخ خواهم داد.

مرتیکه کثافت درست رانندگی کن <-- مرتیچه چثافت درست رانندجی قن

سلام آقای دکتر <-- سلام آی دتر

زبان بیسیک <-- زبان بیسیخ

چکار می کنی؟ <-- چخار موقونو ؟

 

٨ - معمولا افعال در حالت اول شخص به صورت دوم شخص بیان میشوند.

مثال:   من با شما نبودم <-- من به شما نبودی !

 

٩ - ضمیر ملکی متصل دوم شخص به صورت سوم شخص بیان میشود:

 مثال:    حالت خوبه ؟  <-- حالش خوبی ؟