جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  

 زن جوانی برای خرید تختخواب به فروشگاهی رفت ولی هر تختی  را که  فروشنده جوان به او نشان میداد زن ایراد میگرفت که ارتفاعش کم است و بدرد نمیخورد

عاقبت زن که دید  فروشنده خنگ است و حالی نمیشود، خودش لخت شد روی تخت خوابید و به فروشنده هم گفت همینکار را بکند

فروشنده با خوشحالی اطاعت کرد، ولی تا خواست فراتر برود، زن گفت آخ ..آخ.. شوهرم آمد

مردک پرید که برود زیر تخت،  دید غیر ممکن است ، چون ارتفاع تخت  خیلی کم است

زن که فقط شوخی میکرد گفت

حالا فهمیدی، خنگ خدا؟