جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke

ضرب المثل  نه خانی آمده، نه خانی رفته

مسافری خربزه‌ ای همراه داشت.  گوشت آن را خورد و پوست و تخمه‌ها را باقی گذاشت و

 گفت رهگذران بعدی خواهند گفت  خانی آمده خربزه خورده و رفته است 

اندکی بعد گرسنه‌اش شد,  پوست خربزه را تراشید و خورد و گفت خواهند گفت

خانی آمده خربزه خورده  و نوکرانش پوست آن را تراشیده  و خورده‌اند

 کمی بعد  پوست خربزه را خورد با این تحلیل که خواهند گفت

خانی آمده و خربزه خورده،‌  نوکرانش پوست‌ها را تراشیده‌اند و چهارپایانش پوست‌ها را خورده‌‌اند

 دیگر بار غلبه گرسنگی- و شاید لئامت و خست- بازش گرداند و تخمه‌ها را همراه با پوست خورد و

 گفت نه خانی آمده نه خانی رفته و این ضرب‌المثل شد