جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  
در اين تصوير چند صورت مي بينيد؟

تعداد صورت ها

 هوش شما

٠ - ٥  کودن
٦ - ٧ کم هوش
٨ - ٩ طبیعی
١٠ - ١١ هوشیار
١٢ - ١٣ نابغه