جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


تست هوش

در یک جزیره زیبا و آرام یک درخت نارگیل بسیار، بسیار بلند هست

 وچهار حیوان مختلف، شامل  

 و یک زرافه

یک  سنجاب

یک میمون

یک شیر

مسابقه میگذارند که کدام یک میتواند زودتر خود را به آن درخت رسانده و یک موز بچیند

نظر شما چیست؟

در ظرف سی ثانیه جواب دهید

به نظر شما کدام یک از حیوانات زودتر به موز دسترسی پیدا میکند

جواب