جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  

 

محمد عيادزاده
اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را          خوشا بر حال خوشبختش،  بدست آورد دنیا را
نه جان و روح می بخشم نه املاک بخارا را           مگر بنگاه املاکم؟  چه معنی دارد این کارا؟
و خال هندویش دیگر ندارد ارزشی اصلاً              که با جراحی صورت عمل کردند خال ها را
نه حافظ داد املاکی، نه صائب دست و پا ها را    فقط می خواستند این ها، بگیرند وقت ما ها را..؟؟