جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  

امريکا  کشف

اگر کريستوفر کلمبوس ازدواج کرده بود، ممکن بود هيچگاه قاره امريکا را کشف نکند، چون بجای برنامه ريزی و تمرکز در مورد يک چنين سفر ماجراجويانه ای،  بايد وقتش را به جواب دادن به همسرش،   در مورد   سوالات ذيل می گذراند :

-کجا داری ميری؟

-با کی؟

-واسه چی؟

-چطوری دارين می رين؟

-کشف چی؟

-چرا فقط تو؟

-تا تو برگردی من چيکار کنم؟!

-می تونم منم باهات بيام؟!

-کِی برمی گردی؟

-برای شام خونه ای ديگه؟!

-واسم چی مياری؟

-تو عمدا اين برنامه رو بدون من ريختی، اينطور نيست؟!

-جواب منو بده؟

-من می خوام برم خونه مامانم!

-من می خوام تو منو اونجا برسونی!

-ديگه هيچوقت به اين خونه برنمی گردم!

-منظورت چيه "اوکی"؟!

-چرا جلوم رو نمی گيری؟!

-من اصلا نمی فهمم اين کشف درباره چی هست؟

-تو هميشه اينجوری رفتار می کنی!

-آخرين بار هم همين کار رو کردی!

-می بينم اين روزها داری يه کارهايی می کنی!

-من هنوز نمی فهمم، مگه چيز ديگه ايی هم برای کشف کردن مونده!

ظاهرا در مورد اين يک موضوع، تمام فرهنگها به طرز وحشتناکی با هم وجه مشترک دارند