جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  

آزمایش اعصاب

دانشمندان برای ارزیابی انرژی عصبی  در اشخاص از تصویر های مخصوصی استفاده میکنند

بیشتر مردم این تصاویر را متحرک میبینند و شدت تحرک  نسبت مستقیم  با  غریزه آنان  دارد

ولی افراد مسن و کودکان این عکس ها را بیحرکت میبینند

لذا برای بییندگان مسن عکس مخصوص در پایین این صفحه گذاشته شده

 

V

V

V

V


V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

و  اگر هنوز حرکتی نمیبینند

هر چه زودتر خود را  به بهشت زهرا معرفی نمایند