جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  
 

ازکرامات شیخ بهلول بستری!!!!


گويند شيخ بهلول بستري از نوادگان شيخ بهلول شبستري بود كه چون شب و روز برايش فرقي نداشت و پيوسته در خدمت خلق بود، مريدان را فرموده بود كه "شب" را از نامش بزدايند و خود را "شيخ بهلول بستري" ناميده بود و گاهي خود را دكتر ميناميد كه گفته مي شد از شدت علاقه به بستري شدن  به اين سو گرايش داشت. حاليا ذكري از شيخ ما:

 

در جرايد آورده بودند که : هدفمندي يارانه ها تاثير چنداني بر قيمت مسکن ندارد.

شيخ را گفتند اين تاثير “نه چندان زياد” چقدر است؟
شيخ فرمود پنجاه شصت ميليون !


و مريدان گريستند و يقه را پاره کردند.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

روزي شيخ در اينترنت به صفحات فيلتر شده مي نگريست و مي فرمود :
"در اينجا چيزي مي بينم که شما نمي بينيد."

گفتند چه چيز مي بيني يا شيخ؟

فرمود : آزادي مطلق !

و مريدان گريستند.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

شيخ را گفتند نياز به مسکن کم شده.

شيخ بگفت : و نياز به قبر زياد !

و مريدان گريستندي.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

روزي شيخ را گفتند چرا هواشناسي دماي هوا را کم اعلام همي کردندي ؟

گفت : از براي اينکه مردمان خنک تر گردند.

و مريدان نعره زدند و از هوش رفتند.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

شیخ را گفتند قيمت زرد آلو آذربايجان 1000تومان است.

گفت "خب نخريد."

مريدان سر به ديوار کوفتندي.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

روزي پرسيدند فزودن قيمت گاز از براي چيست ؟

فرمود" از براي رونق نساجي و هاکوپيان."

و مريدان همي گريستند.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

روزي شيخ از بازار گذر کردي ، گوسفند مذبوحي را ديد در قصابي آويزان و
مردمان هيچ يک توان و ياراي خريد نداشت.

شيخ فرمود : عمر اين گوسفند بعد از مرگ درازتر است از عمرش قبل مرگ.

و مريدان مدهوش گشتند و نعره ها زدند.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

شيخ روزي با مريدان از بازار ميوه فروشان گذر کرد و گيلاسي ديد که کرمي
در آن لوليده و به ولع تمام گيلاس همي خورد.

شيخ گريست و فرمود : خوشا به آن کرم و توانگريش . عمري زيستم و نتوانستم چارکي گيلاس بخرم.

دست ما کوتاه و خرما بر نخيل

آسمان و زمين بر ما شده بخيل

و مريدان رم کردند و سر به بيابان گذاشتند.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

روزي از شيخ پرسيدند اگر زنان همه چادري و تمام حجاب شوند ديگر چه چيز مردان را فاسد کند ؟

گفت : دماغ زنان !

و مريدان فغان کردند و نعره ها زدند.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

در ظهر تابستاني شيخ فرمود : هوا بس ناجوانمردانه گرم است.

و مريدان گريستند.

شيخ گفت : زقنبوت ! هرچه که من مي گويم که نبايد بگريستيد !

و مريدان غش غش خنديدند !