جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


مرد چهار زنه

دوستي داشتم لرستا ني                                يار ديرينه ي دبستاني

ديدمش بعد ساليان دراز                          همرهش چار زن همه طناز

 مات و مبهوت گشتم از حالش                     كه لري آهوان به دنبالش

گفتمش: چهار زن ؟ خدا بركت !                تو چگونه كني ز جا حركت

گفت : اين كار ماجرا دارد                           هر يكي حكمتي جدا دارد

اولي را كه هست خوشگل و ناز                من گرفتم ز خطه ي شيراز

تا كه شب ها قرينه ام باشد                         سر او روي سينه ام باشد

بهر اوقات روزهايم نيز                           زن گرفتم ز خطه ي تبريز

چون زن ترك، خوش بر و بازوست           خانه دار و نظيف و كد بانوست

دست پختش كه محشر كبراست                 بهتر از آن، سليقه اش غوغاست

ظرف يك سال بسته ام بارم                       چون زني هم ز اصفهان دارم

كشد از ماست تار مويي را                        يادمان داده صرفه جو يي را

دركم و بيش اوستاد ست او                       متخصص در اقتصاد است او

بس كه در اقتصاد پا دارد                          بي گمان فوق دكترا دارد

زن چارم كه ختم آنان است                       شيري از خطه ي لرستان است

گفتمش با وجود آن سه هلو                        زن چارم بر اي چيست؟ بگو

گفت گهگاه بنده گشتم اگر                             عصباني ز همسران دگر

آن زمان جا ي آن سه تا، بي شك               اين يكي را كشم به زير  کتک