جمال زاده

 

 گوناگون

 

ایرج میرزا

صفحه اول
بازگشت به صفحه جوک

 


wait for a persian/farsi joke  

 

مترجم:  رضا همراه

نویسنده:  عزیز نسین

 

برگرفته از .farsiebook.com