راهنمای سایت


مـــرد ی را علت قو لنج افتاد ـ تمــام شب از خــدای د رخواست کــه  بادی  از وی جــد ا شود ـ  چــون سحر رسید نا امید گشت و د ست از زنـــد گی شسته  تشهد میـــکرد و می میگفت ـ  بار خــد ا یا  بهشت نصیبم فــرمای  ـ

یکـــی از حا ضران گفت ـ ای نــا دان از آغــاز شب تا ا ین زمـــان التما س بادی داشتی پذ یرفته نیا مــد ـ چگــونه تقا ضای بهشتی که و سعت آن به انــد ازه آسما نها و زمین است از تو مستجاب گــــردد ـ


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  رادیو  
میوه فروش برگرد شوهر هسته اتم فارسی جدید ماشین مشدی ممدلی سر پل خواجو زن خوب دم گاراژ ترجمه تیتانیک
 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1
2182

2181

2180

2179

2178

2177

2176

2175

2174

2173

2172

2171

2170

2169

2168

2167

 


سهمیه کاندومصدقه زناصدرکمربند ایمنی بلیت مضاعف
 
1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

 

1485

1484

1483

1482

1481

1480

1479

1478

1477

1476

1475

1474

1473

1472

1471

1470

 


هفت تیر ترقهسکه یک دلاریشنای زنانراحتیگاو خمار
986

985

984

983

982

981

980

979

978

977

976

975

974

973

972

971

970

485

484

483

482

481

480

479

478

477

476

475

474

473

472

471

470

 مخرج مشتركانواع ازدواجمسائل جزئیيا ابوالفضل

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها