راهنمای سایت


شگفت ابو علی سینا

آن تاريخ كه ابو علي سينا از علاءالدوله از همدان بگريخت و متوجه بغداد  شد چون به بغداد رسيد بر كنار شط مردكي هنگام هاي گرفته بود و ادويه مي فروخت و دعوي طبيبي مي كرد. او زماني آنجا به تفرج ايستاد. زني قارورة بيماري باز آورد. او در آنجا نگاه كرده گفت: اين بيمار جهود است؟ گفت: آري. بازنگاه كرد و گفت: تو خدمتكار اين بيماري؟  گفت: آري. باز نگاه كرد و گفت: خانة اين بيمار از طرف شرق است؟   گفت: آري. گفت: ديروز ماست خورده است؟   گفت: آري.

مردم از علم او تعجب بنمودند و ابوعلي  حيرت آورد. چندان توقف كرد كه او از كار فارغ شد. پيش رفت و گفت: اينها را از كجا معلوم كردي؟   گفت: از آنجا كه تو را نيز شناختم كه تو ابوعلي هستي

گفت: اين مشكل تر. چون الحاح كرد، گفت: آن زن چون قاروره به من نمود غبار بر آستينش ديدم دانستم كه جهود است و جامه هايش كه كهنه  بود دانستم كه خدمتكار كسي باشد و چون جهود خدمت مسلمان نكند دانستم كه  خادمة اين كس باشد و پاره اي ماست بر جامة او چكيده  ديدم. دانستم كه در آن جامه ماست خورده اند و قدري به بيمار داده باشند و خانه هاي جهودان از طرف مشرق است  دانستم كه خانة او نيز آنجا باشد.

گفت: اينها مسلم، مرا چون شناختي؟ گفت: امروز خبر رسيد كه ابوعلي از علاءالدين  گريخته است. دانستم اينجا آيد و دانستم كه خلاف از تو كسي را ذهن بدين بازي نرسد  كه من كردم


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
    بحرطویل   

سلمانی خیر

رستم و اهریمن

سکس عرب

انشا حیوانات

چهار زن

تخت پایین

پلیس های دنیا

عيب عروس

 مرغ

جغرافیا

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2086

2085

2084

2083

2082

2081

2080

2079

2078

2077

2076

2075

2074

2073

2072

2071

2070

 


سؤ تفاهمبیژنذخایرعمريا ابوالفضل

1889

1888

1887

1886

1885

1884

1883

1882

1881

1880

1879

1878

1877

1876

1875

1874

1873

 

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

1379

1378

1377

1376

1375

1374

1373

 


دفع انگلانواع ازدواجارزش ویگراکلاس بالاییگرونی

888

887

886

885

884

883

882

881

880

879

878

877

876

875

874

873

 

388

387

386

385

384

383

382

381

380

379

378

377

376

375

374

373

372

 


هفده شهریور

الاغ قاتلکلیک درمانی

جگوزینسیان پیری

امید

آدرس آپاندیس

مهر
لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها