راهنمای سایت


زنی در مجلس وعظ به پهلوی معشوق خود افتاد ـ واعظ صفت پر جبرائیل می کرد ـ زن در میانه کار گوشه چادر را به زانوی معشوق افکند ـ دست بر  رجولیت او بزد ـ چون برخاسته دید بیخود نعره ای بزد ـ

واعظ را خوش آمد و گفت ـ ای عاشقه صادقه ،  پر جبرائیل بر جانت رسید یا بر دلت که چنین آهی عاشقانه از نهادت بیرون آمد؟

 گفت من پر جبرائیل نمی دانم که بر دلم رسیدیا به جانم ـ ناگاه بوق اسرافیل به دستم رسید که این آه بی اختیار از من به در آمد


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
    بحرطویل   

سلمانی خیر

رستم و اهریمن

سکس عرب

انشا حیوانات

چهار زن

تخت پایین

پلیس های دنیا

عيب عروس

 مرغ

جغرافیا

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2053

2052

2051

2050

2049

2048

2047

2046

2045

2044

2043

2042

2041

2040

2039

2038

2037

 


طوطی هرزهجلوگیری

شیاف  

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847

1846

1845

1844

1843

1842

1841

1840

 

1356

1355

1354

1353

1352

1351

1350

1349

1348

1347

1346

1345

1344

1343

1342

1341

1340

 


خونه خالیعرض معذرتادبيات لريپیمان نظامی سنتو

856

855

854

853

852

851

850

849

848

847

846

845

844

843

842

841

840

 

356

355

354

353

352

351

350

349

348

347

346

345

344

343

342

341

340

 
اگهی آبجودختران  باكره

ماشین اسلامیاتاق گاز

چهار محالزلزله سنج

سوراخ  اوزون

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها