راهنمای سایت


برای همراهی با مجلس درتدوین قانون جدید خانواده

انواع ازدواج های زیر پیشنهاد میگردد


ازدواج اول که حق مسلم هر مردی است : ازدواج مسلم
مردی که از یکنواختی زندگی با همسر اولش خسته شده است، برای تفریح زن دیگری بگیرد : ازدواح مفرح
چرا مردی که زن اولش بچه دار نمی شود یا بیماری دارد، به بهانه های واهی مثل مردانگی و انسانیت و تن دادن به قسمت و صبر در امتحان الهی، به پای او بماند؟ موجه است که در این هنگام هرچه زودتر برای ازدواج بعدی اش اقدام کند : ازدواج موجه
مرد ببیند چه صفات زنانه ای را دوست داشته که زن اولش ندارد. بعد زنی بگیرد که آن صفت ها را داشته باشد : ازدواج متمم
مرد تقوی پیشه کرده و به سه زن قناعت نماید : ازدواج مثلث
مرد تمام چهار زنی را که شرع به او اجازه می دهد بگیرد : ازدواج مربع
مرد چهار زن بگیرد: سفید پوست، سرخ پوست، سیاه پوست و زرد پوست : ازدواج مُلَوَن
مرد هر شش ماه یک بار زن بگیرد : ازدواج منظم
مرد هر زنی را که برایش میسر است بگیرد : ازدواج میسر
مرد یک شبکه هرمی ازدواج راه بیندازد. به این معنی که هر زنی گرفت، آن زن، چهار زن دیگر را هم به او معرفی کند و او همه آنها را بگیرد : ازدواج مشبک
مرد آن قدر زن بگیرد تا جانش از فلان جایش در برود : ازدواج مکرر


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

معیشت مردم

منشور زمان

ايران در ۵۰

دور دنیا

شهر نو

انواع زلزله

پلیس های دنیا

گوز ممنوع

 شیخ بستری

روی شتر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2166

2165

2164

2163

2162

2161

2160

2159

2158

2157

2156

2155

2154

2153

2152

2151

 

بلیت مضاعفقابل وایگرازن پاکختنهاز اون بگو
 

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

 

1469

1468

1467

1466

1465

1464

1463

1462

1461

1460

1459

1458

1457

1456

1455

1454

 


بوي سير

اتمسفردر هواسکس جدیدتوصیه باغبانی

969

968

967

966

965

964

963

962

961

960

959

958

957

956

955

954

953

 

469

468

467

466

465

464

463

462

461

460

459

458

457

456

455

454

453

 

سکس در زنهافصلی سرباز کنجلوگیری از حاملگیبرق اتم  

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها