کلوپ  خانم های مسن  تصمیم  گیرفتند دستجمعی شوهر کنند

 یک آگهی در روزنامه گذاشتند به این مضمون

یک زن بگیر،  پنج تا  جایزه  ببر