راهنمای سایت


یک مرغ دریایی در اسکاتلند عادت کرده از مغازه ای در ساحل دریا دزدی کند.

او صبر میکند تا مغازه دار سرش گرم مشتریان شود، سپس پاورچین پاورچین به درون مغازه میرود

 و بعد از برداشتن یک بسته چیپس  از مارک مورد علاقه اش  به سرعت از مغازه  خارج میشود.

در بیرون بقیه  مرغان نیز با او شریک میشوند

 این داستان برای توریست ها و مردم باعث سرگرمی شده

  و اغلب پول چیپس های دزدی  او را با  مغازه دار حساب میکنند


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           

 

 پیوند ها