راهنمای سایت


BazlehGoo-FarsiJoke جوک های فارسی - also at * JOKEFARSI.COM *

در جلسه بین المللی روسای شرکت ها مترجم رسمی غیبت کرده، و منشی میزبان داوطلب میشود به هفت زبان ترجمه کند

 

 


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           

 

 پیوند ها