راهنمای سایت


زنی از مرغ فروشی آمد بیرون و سوار تاکسی شد

مرتب میگفت:  امان از گرونی ... رون ... سینه

 

یک مسافر  آذربایجانی گفت : لاپا , ... لاپا رو بگو

 

زنک گفت: خفه شو بی ادب

.

.

.

.

 

مرد جواب داد: بابا لاپا و نخود و عدسو میگم


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           

 

 پیوند ها