راهنمای سایت


سازمان سالمندان آمریکا توصیه میکند که سکس برای  پیر ها سودمند است، ولی برای بهبود کار

 این  راهنمایی ها را  به خاطر بسپاریدا

 اول عینک خود را گذاشته و مطمٔن شوید که همبسرتان در رختخواب  هست   ١
تنظیم نور اتاق - بهتر است همه چراغها را خاموش کنید   ٢
یک ساعت شماطه ای راکوک کنید که هرسه دقیقه زنگ بزند - مبادا وسط کار خوابتان ببرد   ٣
شماره تلفن اورژانس و نام همبستر خود را نوشته و به تخت بچسبانید آماده باشد   ٤
قبلا قرص مسکن قوی تهیه نمایید - اگر موفق شدید برای درد های عضلانی بعدی لازم  میشود   ٥
اگر احیانا موفق شدید،  جشن بزرگی بگیرید و به همه سور بدهید تا یک سال بعد   ٦

  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           

 

 پیوند ها