راهنمای سایت


یک قزويني به خانه یک  ميليونر دستبرد زده  ‌دويست ميليون نقد مي‌دزدد
 
سپس  زنگ ميزند به آن خانه و میگوید

  بچه رو بيارين  پولارو  ببرين

  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           

 

 پیوند ها