راهنمای سایت


    مردی در شمال با پسرش از دهي رد ميشدند،  پسرش از او ميپرسد: باباجون، چرا اين آقاهه داره پستوناي اين گاوه رو ميماله؟!   مرد ميگوید: واسه اينكه اين آقا ميخواد اين گاو را بخره، ميخواد مطمئن بشه كه مريض نيست

 پسر ناگهان هیجان زده میگوید: ...بابايي... يعني اكبرآقا هم ميخواد مامانو بخره؟


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           

 

 پیوند ها