راهنمای سایت


مردی با زنی که در خیابان سوار کرده بود  مشغول کارهایی بود

در حال بررسی دید که بخش مربوطه خانم شدیدا دچار انبساط است و گشادگی شدیدی بر آن عارض است

 از خانم پرسید: ببخشید خانم! اسم شریف شما چیست؟ زن گفت: وسعت خانم
 

مرد گفت: کور شوم که می بینم و می پرسم


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           

 

 پیوند ها