راهنمای سایت


شخصي با معبري گفت: در خواب ديدم كه از پشك شتر بوراني ميسازم تعبير
آن چه باشد؟  

 معبرگفت: دو تنگه بده تا تعبير آن بگويم.

گفت: اگر دو تنگه داشتمي خود به بادنجان دادمي تا از پشك شتر نبايستمي ساخت


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

معیشت مردم

منشور زمان

ايران در ۵۰

دور دنیا

شهر نو

انواع زلزله

پلیس های دنیا

گوز ممنوع

 شیخ بستری

روی شتر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1
2182

2181

2180

2179

2178

2177

2176

2175

2174

2173

2172

2171

2170

2169

2168

2167

 


سهمیه کاندوم



صدقه زنا



صدر



کمربند ایمنی 



بلیت مضاعف
 
1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

 

1485

1484

1483

1482

1481

1480

1479

1478

1477

1476

1475

1474

1473

1472

1471

1470

 


هفت تیر ترقه



سکه یک دلاری



شنای زنان



راحتی



گاو خمار
986

985

984

983

982

981

980

979

978

977

976

975

974

973

972

971

970

485

484

483

482

481

480

479

478

477

476

475

474

473

472

471

470

 



مخرج مشترك



انواع ازدواج



مسائل جزئی



يا ابوالفضل

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها