راهنمای سایت


انواع دروغ
 

در شماره 9 مجله هفتگي توفيق درسال 1350 آقاي دکتر عباس توفيق مطلبي درباره دروغ در بخش ته مقاله نوشته بود که عينا در زير نقل مي شود


دروغ هم مثل خيلي ديگر از احتياجات روزمره اجتماع ما انواع و اقسام دارد

 

نوع اول دروغ اين است که:   من دروغ مي گويم. من مي دانم که دروغ  مي گويم. ولي شما نمي دانيد که من دروغ مي گويم  .........  اين يک دروغ طبيعي است که در همه ی کشورها هم همينطور است

 

نوع دوم دروغ اين است که:   من دروغ مي گويم.  من مي دانم که دروغ مي گويم.  شما هم مي دانيد که من دروغ مي گويم   ................  اين دروغ هم باز قابل هضم است

 

نوع سوم دروغ اين است که:   من دروغ مي گويم.   من مي دانم که دروغ مي گويم.  شما هم مي دانيد که من دروغ مي گويم. من هم مي دانم که شما هم مي دانيد که من دروغ ميگويم   .................... اين احمقانه ترين نوع دروغ است.  دروغي که همه مي دانند و کسي را فريب نمي دهد و فقط گوينده را مفتضح مي کند و مردم را عصباني  :ولي ازاين نوع دروغ مفتضحانه تر و احمقانه تر هم وجود دارد

 

نوع چهارم دروغ اين است کهمن دروغ مي گويم.  من مي دانم که دروغ مي گويم.  شما هم مي دانيد که من دروغ مي گويم. من هم مي دانم که شما مي دانيد که من دروغ مي گويم. شما هم مي دانيد که من هم مي دانم که شما هم مي دانيد که من دروغ مي گويم   ....... امروزه درکشور ما در اغلب زمينه ها اين نوع دروغ رايج شده و هر که را در اين رشته از دروغ بيشتر دست داشته باشد استادتر و سياستمدارتر مي شناسند


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

معیشت مردم

منشور زمان

ايران در ۵۰

دور دنیا

شهر نو

انواع زلزله

پلیس های دنیا

گوز ممنوع

 شیخ بستری

روی شتر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2121

2120

2119

2118

2117

2116

2115

2114

2113

2112

2111

2110

2109

2108

2107

2106

 

سلمانی مجانیصبح رشتگاو- سوسیستفسیر اجتماعی


 

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

 

1424

1423

1422

1421

1420

1419

1418

1417

1416

1415

1414

1413

1412

1411

1410

1409

1408

 


دختر و موسیقیبالن دریاییپیرهن قرمزبرش کج

923

922

921

920

919

918

917

916

915

914

913

912

911

910

909

908

 

423

422

421

420

419

418

417

416

415

414

413

412

411

410

409

408

407

 


سیلی در اتوبوس

کسر گوزپرده

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها