راهنمای سایت


مرد  جوانی مرد و به  بهشت  رفت
 

گفت:  بابام کو   ـ  گفتند:  تو جهنم
 

گریه و زاری که من هم میخوام برم جهنم


میگویند اینطوری نمیشود.   تو باید برگردی به آن دنیا و گناه کنی تا ببریمت جهنم


جوانک  بر میگردد به  دنیا و به یک پیرزن تجاوز میکند  و میمیرد


میبرندش جهنم . میبیند باباش نیست. میپرسد  بابام کو؟


میگویند:  آنقدر آن پیرزن گفت خدا پدر این جوونو بیامرزه


 که بابات آمرزیده شد و رفت تو بهشت
 


  جوک های متنوع  با کلیک روی این کارت 


 

 

 

یاد ها و ترانه ها

 

 

 

باغ هنر

 
 
New Page 1
  بحرطویل   

معیشت مردم

منشور زمان

ايران در ۵۰

دور دنیا

شهر نو

انواع زلزله

پلیس های دنیا

گوز ممنوع

 شیخ بستری

روی شتر

 

 

لیست ویدیو ها
New Page 1

2121

2120

2119

2118

2117

2116

2115

2114

2113

2112

2111

2110

2109

2108

2107

2106

 

سلمانی مجانیصبح رشتگاو- سوسیستفسیر اجتماعی


 

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

 

1424

1423

1422

1421

1420

1419

1418

1417

1416

1415

1414

1413

1412

1411

1410

1409

1408

 


دختر و موسیقیبالن دریاییپیرهن قرمزبرش کج

923

922

921

920

919

918

917

916

915

914

913

912

911

910

909

908

 

423

422

421

420

419

418

417

416

415

414

413

412

411

410

409

408

407

 


سیلی در اتوبوس

کسر گوزپرده

لیست کامل جوک ها
 

 

 

 پیوند ها